Horgász szabályok

Tilalmi idők és méretkorlátozások Horgászati tilalmak Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról Nem horgászható halfajok és víziállatok Szabályváltozások 2014-ben 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról Mennyit kell az állami horgászjegyért fizetni? Milyen okmányokat kell magánál tartania a horgásznak a horgászat megkezdésekor? Állam horgászjegy birtokában milyen eszközöket használhatok a jogszabályok szerint? Meddig kell leadni a horgásznak a fogási naplót? Válthatok horgászjegyet ha elfelejtettem leadni az előző évi fogási naplómat? Mi számít halfogásra alkalmas horgászkészségnek? Használható spiccbot két darab már használatban lévő felszerelés mellett? Mi jelent, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterület? A területi jegyen mit kell feltüntetni? Mi a különbség a halászati őr és a társadalmi halőr között? Ki lehet társadalmi halőr? A társadalmi halászati őr elveheti a horgászatra jogosító okmányaimat? Megtarthatom a pergetés közben véletlenül kívülről akasztott halat? Megtarthatom a halat ha tilalmi időben fogtam és elpusztult a horogtól való megszabadítás miatt? A gyerekeknek meddig lehet díjmentes a horgászjegyet váltani? A 14. életévét be nem töltött gyermek horgászjegyének váltásakor ki kell tölteni a nyilatkozatot? Melyek az invazív halfajok? Méretkorlátozás menyhalra! Mi az a tiltott gereblyézés?

Szabályváltozások 2014-ben

4. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

16. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók."

17. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül]

"b) az 5 éves természetesvízi halászati gyakorlat, amely halászati munkakört tartalmazó munkaszerződéssel vagy halász területi jeggyel igazolható,"

18. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy köteles megjelölni, hogy abból az engedélyes egyértelműen azonosítható legyen. A használni tervezett megjelölést a halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell."

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A kereskedelmi célú halászati engedély jogosultja által használt passzív halászeszközök csak úgy helyezhetők ki, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott eszköz teljes hosszának tízszeresénél, de legalább 50 méternél."

(3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 17. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként legfeljebb 10 db vagy 2000 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén legfeljebb 200 hektáronként 1 db kereskedelmi célú halászatra jogosító halászati engedély adható ki, ide nem értve a más hasznos víziállat gyűjtésére kiadott halászati engedélyt."

19. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami halászjegy 1 db, legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 3 db, az engedélyes azonosítására alkalmas jelöléssel ellátott, legfeljebb 2 méter karika átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat

úgy lehet alkalmazni, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de legalább 50 méternél."

20. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (15)–(17) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(15) Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos.

(16) Az állami horgász-, illetve halászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.

(17) Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat – a (15) bekezdés szerinti kívülről akadás, valamint a 30. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal kifogásra került."

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(21) A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogás

összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését."

21. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) Ha horgászverseny, illetve a horgászat, a halászati hagyományok, a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény (a továbbiakban együtt: rendezvény) megtartásához a rendezvény jellege alapján a Hhvtv. 16. §-a szerinti felmentés, vagy az adott naptári időszakra a 9. melléklet szerint nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentés szükséges, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a felmentést a következő feltételek fennállása esetén adhatja meg:

a) a rendező a felmentés iránti, a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelmét a rendezvény kezdetét legalább 15 nappal megelőzően benyújtja,

b) a rendező a kérelméhez mellékeli a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulását, és c) a rendezvény nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felmentés megadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap.

(3) A Hhvtv. 16. §-a alóli felmentéssel megtartott horgászversenyek esetében a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni."

22. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 32. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személynek minősül, aki] "f ) felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal."

23. § (1) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése esetén a Megbízott a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadhatja az állami horgászjegyet."

(2) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. A Megbízott a (4) bekezdés szerinti jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot."

(3) A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles leadni a halgazdálkodási hatóságnál. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a halászattal eltöltött napok számát."

24. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NÉBIH-et jelöli ki. A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik. A NÉBIH felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért."

25. § A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
a) 1. § 1. pontjában az "és" szövegrész helyébe a "vagy",
b) 21. § (10) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatósága" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatósága, vagy az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet",
c) 28. § (7) bekezdésében a "67. § (1) bekezdés k) pontja" szövegrész helyébe a "67. § (1) bekezdés l) pontja",
d) 35. § (5) bekezdésében az "elvégezni" szövegrész helyébe a "végezni",

e) 39. § (1) bekezdésében a "területi engedéllyel" szövegrész helyébe a "területi jeggyel",

f ) 8. melléklet I. részében az "Őshonos hal- és körszájú fajok" szövegrész helyébe az "Őshonos halfajok" szöveg lép.

0 hozzászólás

Hozzászólások